Tělovýchovná jednota Ostrava - Homepage

Podmínky klubu

Klubová směrnice Park Golf Club Ostrava, číslo 1

Příspěvky, poplatky, vstupní vklady a uplatňování úlev při jejich úhradě

Související dokumenty:

1. Stanovy TJ Ostrava /odst. 4.5.7 písm. b) a odst. 7.2/
2. Příspěvky, poplatky a vstupní vklady členů PGCOV /ve výši
 schválené pro daný rok valnou hromadou klubu – Příloha č.1/
3. Rozpočet klubu /SÚ 684 – roční členské příspěvky, poplatky a
 vklady/
4. Klubové směrnice číslo 2 a 3
5. Motivační program /Příloha č. 3/

Schválil: prezídium klubu dne 1.3.2022
              VH klubu dne 17.3.2022
Platnost:  od 17.3.2022
Účinnost: od 18.3.2022
Zrušuje: všechny dosud užívané postupy pro stanovení výše a způsobu úhrady příspěvků, poplatků a vstupních vkladů členů PGCOV 

Rozdělovník:

1. klubové internetové stránky
2. ekonomický úsek TJ
3. generální sekretář klubu
4. recepce klubu/provozní referent
5. volené orgány klubu

   ………………………………………….

      Ing. Ivo Tvrdý, hospodář klubu

…………………………………

      Mgr. Pavel Vidura, prezident klubu

1      úvod

2      platební podmínky

2.1    Termíny splatnosti příspěvků, poplatků a vstupních vkladů, uvedených v Příloze č. 1:

2.1.1  Roční příspěvky

a) záloha ve výši 4 000,- Kč je splatná do 31. ledna každého kalendářního roku

     (zálohu nejsou povinni hradit členové klubu:

      - osvobození od placení ročních příspěvků dle bodu 4.1.1

      - plnící podmínky pro přiznání Klubového členského příspěvku evidenčního dle bodu 4.1.3      

      - mající dle této směrnice příspěvkovou povinnost nižší než 4 000,- Kč)     

b) doplatek do výše ročních příspěvků schválených valnou hromadou klubu je splatný do 31. března každého kalendářního roku

2.1.2    Poplatky za tréninkovou přípravu

a) poplatek za tréninkovou přípravu je splatný do 31. března každého kalendářního roku spolu s ročními příspěvky

b) u nově přijatých členů klubu do společné tréninkové přípravy po 31. březnu je poplatek za tréninkovou přípravu splatný do 14 dní ode dne jejich přijetí do společné přípravy

2.1.3    Vstupní vklady

a) vstupní vklady jsou splatné jednorázově po schválení přihlášky prezidiem klubu (členství vzniká po jejich zaplacení)
b)
doplatky vstupních vkladů dětí a mládeže (Příloha č. 3) jsou splatné do listopadu kalendářního roku, ve kterém členovi povinnost doplatku vznikla

2.1.4    Výjimky

a) členové, kteří vstoupili do klubu po stanoveném termínu splatnosti příspěvků či poplatků v bodech 2.1.1, provedou jejich úhradu ve výši a termínu stanoveném prezidiem při schválení jejich přihlášky
b) úhrada vstupního vkladu jiným než v této směrnici stanoveným způsobem a v jiné než stanovené výši, je možná pouze se souhlasem prezidia klubu

2.2       Způsob úhrady:

a) bankovním převodem - !! je nutné uvést variabilní i specifický symbol !!
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:                               4208210339/0800

variabilní symbol:                  68408010  …… roční členské příspěvky

                                                68408020  …… poplatky za tréninkovou přípravu

                                                68408031  …… vstupní vklady

                                                68408032  …… doplatky vstupních vkladů

specifický symbol:                 rodné číslo nebo číslo z průkazu ČGF – PGCOV

pro platby ze zahraničí:        SWIFT:            GIBACZPX

IBAN:                   CZ5708000000004208210339

b) v hotovosti

Recepce hřiště a klubovny v Šilheřovicích, nebo určené pokladní místo TJO v období mimo sezónu.                                                             

2.3       Upozornění:
Neuhrazení ročních členských příspěvků do 30 dnů ode dne jejich splatnosti, je považováno za hrubé porušení stanovami definovaných členských povinností a tím i za důvod k zániku klubového členství dle článku 6.6 b) stanov TJO. Zánik členství z uvedeného důvodu nastává dnem přijetí rozhodnutí prezídia PGCOV o jeho zrušení z důvodu neplnění základních členských povinností. Do přijetí rozhodnutí prezídia o zrušení členství dotčeného člena, nebo do doby uhrazení dlužných příspěvků, je tento člen blokován na serveru ČGF. Zrušením členství pohledávka PGCOV nezaniká.

3      definice úlev

4      uplatňování úlev

Každý člen PGCOV má právo využít následující úlevy:

4.1      Roční příspěvky /odst. 1.1 a), b), c) a d) Přílohy č. 1/

4.1.1    Od placení klubového členského příspěvku jsou osvobozeni:

 1. členové, kterým bylo uděleno čestné členství,
 2. členové, kterým bylo přiznáno členství na dobu určitou kratší jednoho roku,
 3. členové starší 80 let, jejichž členství v klubu trvá nepřetržitě 10 let, /mimo d)/

       Rozhodující je ročník narození - tzn., že právo využití této úlevy se může poprvé uplatnit v roce, ve kterém člen dosáhne životního jubilea 80 let.

 1. členové - bývalí prezidenti klubu, /mimo d)/
 2. členové - zaměstnanci TJ, /mimo d)/

       Úlevu mají právo využít pouze členové - zaměstnanci TJO, kteří pracují v golfovém areálu v Šilheřovicích.

 1. členové prezídia PGCOV /mimo d)/
 2. členové starší 12 let v roce svého vstupu
 3. starostové partnerských obcí Šilheřovice a Krzyźanowice                                                                                                                                    

a) děti a mládež do 18 let (ve výši A), studenti do 26 let (ve výši B),

       Rozhodující je ročník narození - tzn., že úleva se uplatní naposledy v roce dosažení 18 resp. 26 let.

b) ženy na mateřské dovolené (ve výši B),

       Úlevu lze využít maximálně 4 po sobě jdoucí sezóny od narození dítěte. Narození dvojčat, trojčat atd., nemá na výši či délku trvání úlevy vliv

c) starobní důchodci (ve výši B).

       Starobní důchodci mohou poprvé úlevu uplatnit pouze po předložení “potvrzení o starobním důchodu” - resp. důchodového výměru. Je-li potvrzení vydáno resp. předloženo až po lhůtě splatnosti klubových ročních členských příspěvků, nebude na to brán zřetel. Jednotliví členové ale mohou v předstihu tj. nejpozději do konce března příslušného roku, požádat prezídium o zohlednění této budoucí skutečnosti.

4.1.3  Evidenční klubový roční členský příspěvek /odst. 1.1 c)/ platí tyto skupiny členů 

a) členové do 12 let jejich věku a členové ve věku 70 až 79 let

       Rozhodující je ročník narození - tzn., že úleva se uplatní naposledy v roce dosažení 12 resp. 79 let.         

b) členové starší 18 let nestudující, jímž byla prezídiem přiznána úleva dle bodu 4.1.5 písm. b)

c) členové dozorčí rady PGCOV     

4.1.4  Mimořádný klubový roční členský příspěvek platí tyto skupiny členů

 1. všichni členové starší 18 let

      Rozhodující je ročník narození - tzn., že povinnost k úhradě vzniká v roce dosažení věku 19 či více let.

4.1.5  Prezidium klubu je oprávněno přiznat členům PGCOV následující individuální úlevy:

a) za reprezentaci klubu. Výše úlevy se schvaluje na základě vyhodnocení předchozí sezóny, a to v přímém souladu s klubovou Směrnicí č. 2, která předem stanovuje motivační kritéria a podmínky pro její přiznání.

Prezídium klubu je oprávněno schvalovat seznam členů, kteří mají nárok na tuto úlevu a v odůvodněných případech (např. s ohledem na rozpočet klubu) upravovat její výši.

b) na základě písemné žádosti člena klubu, a to při splnění následujících podmínek:

       Úleva členům s povinností uhradit klubový roční členský příspěvek ve výši dle bodu 1.1 a) Přílohy č. 1 je poskytována ve formě snížení dotčeného příspěvku na hodnotu klubového členského příspěvku evidenčního.

       Úleva členům s povinností uhradit klubový roční členský příspěvek ve výši dle bodu 1.1 b) Přílohy č. 1 je poskytována ve formě snížení dotčeného příspěvku o max. 50%.                

Při neplnění členských povinností člena PGCOV, zaniká danému členu klubu právo na jemu prezidiem přiznanou individuální úlevu.

4.2       Poplatky za tréninkovou přípravu /odst. 2 Přílohy č. 1/

4.2.1  Prezidium klubu je oprávněno přiznat členům PGCOV, kteří mají stanovené poplatkové povinnosti ve výši uvedené v Příloze č. 1 bodu 2.1, úlevu od úhrady jim stanovených poplatků pouze na základě odst. 4.1.5, písm. a) této směrnice.

4.2.2   V případě vzniku povinnosti uhradit poplatky za tréninkovou přípravu po 31.8. kalendářního roku, hradí stanovené poplatky za účast ve společné přípravě dotčení členové ve výši 40% jejich stanovené výše.

4.2.3   Poplatky za tréninkovou přípravu jsou povinni hradit všichni členové klubu zařazení do klubových reprezentačních družstev mládeže či dospělých. Úplnou či dílčí úlevu z této povinnosti schvaluje prezídium klubu na základě písemného doporučení TMK.       

4.3       Vstupní vklady /odst. 3 Přílohy č. 1/

            V roce dovršení 12, 14, 16 či 18 let jejich věku tak u nich bude k 15. říjnu provedena kontrola dosažené HCP výkonnosti. Při splnění příslušných kritérií-HCP limitů, má člen právo na úlevu od placení stanoveného doplatku vstupního vkladu. Při nedosažení odpovídajícího HCP limitu, je člen povinen do 30. listopadu téhož roku uhradit další část vstupního vkladu, a to ve výši určené prezidiem klubu dle Přílohy č. 3 k této směrnici.

Poskytnutí úlevy je omezeno na maximálně 3 po sobě následující kalendářní roky.

Člen klubu na dobu určitou může hrát na hřišti v Šilheřovicích, mimo organizované společné tréninky družstva, pouze po zaplacení plného hracího poplatku bez nároku na slevy a služby v rozsahu poskytovaných členům klubu s členstvím časově neomezeným, pokud prezidium, na základě žádosti TMK, nerozhodne jinak.

4.3.4    Prezídium klubu je oprávněno přiznat výši vstupního vkladu dle odst. 3.1 písm. c) Přílohy č.1, do klubu vstupujícím členům na dobu neurčitou pouze na základě doporučení členů PGCOV, kteří jsou starší 18 let a žádají o zrušení svého členství. Takto vstupující člen musí být starší 18 let a vznik jeho členství je podmíněn úhradou Registračního poplatku a příslušných ročních členských příspěvků. Registrace nového členství a zrušení stávajícího členství musí být provedena ve stejný den. 

5      postup při uplatňování nároku na přiznané úlevy

5.1       Má-li člen nárok na více úlev, může uplatnit nárok pouze na jednu úlevu, a to tu, která je pro něj výhodnější. Výjimku tvoří pouze možnost přiznání další individuální úlevy, poskytované za reprezentaci klubu.                                                                                                                   

            Zaplacená záloha se vypořádává podle odstavce 5.8.

 6      přechodná a závěrečná ustanovení 

6.2       Tato směrnice ode dne své účinnosti ruší a nahrazuje znění směrnice č. 1 ze dne 20.3.2019.

7      Přílohy

č. 1   - Příspěvky, poplatky a vstupní vklady členů PGC Ostrava

č. 1a – Podmínky a pravidla pro podání žádosti o zrušení členství v PGCOV

č. 2   - Vzor formuláře k převodu nároků na úlevy mezi členy klubu

č. 3   - Motivační program pro členy klubu do 18 let

 

Příloha číslo 1 klubové směrnice číslo 1: Příspěvky, poplatky a vstupní vklady členů PGC Ostrava v roce 2022

1   Roční příspěvky

 

1.1

 

 

a) Klubový členský příspěvek                                  

          14.200 Kč

b) Klubový členský příspěvek zlevněný   A – mládež do 18 let

                                                                   B – studující starší 19 let, ženy

                                                                         na MD a starobní důchodci

                    

            6.200 Kč

            6.700 Kč

c) Klubový členský příspěvek evidenční

 

  mládež do 12 let

  členové  starší 70 let vč.

1.000 Kč

3.400 Kč

  starší  18 let nestudující

  a  nehrající

max.*) 4.000 Kč

           

d) Klubový členský příspěvek mimořádný

                   0 Kč

 

1.2

a) Členský příspěvek ČGF

300 Kč

b) Členský příspěvek ČGF žáci a mládež do 18 let

100 Kč

 

1.3

a) Členský příspěvek TJ Ostrava (dále jen TJO)

             400 Kč

b) Členský příspěvek TJO muži/ženy nad  63 /61 let

              300  Kč

 

c) Členský příspěvek TJO mládež do 18 let

             200 Kč

*) evidenční příspěvek členů platících příspěvek zlevněný činí 2 900 Kč

2   Poplatky za tréninkovou přípravu

 

2.1

       Společná příprava

 

po dobu 12 měsíců po sobě jdoucích od 1.4. běžného roku *) 

 

 

reprezentace

 

6.500 Kč

 

ostatní členové TCM

 

7.500 Kč

 

 

 

přípravka dětí a mládeže

 

8.500 Kč

*) přijati do společné přípravy po 31.8. běžného roku hradí 40% z uvedené výše poplatku

3   Vstupní vklady

 

3.1

 

 

a) Nové členství       

*)  16.000 Kč  

b) Rodinný příslušník člena klubu

 *) 14.200 Kč 

c) Registrační poplatek  (vznik nového členství za členství zanikající)

    1.000 Kč

   *) v roce vstupu vstupující nehradí klubové roční příspěvky dle bodu 1.1 (vstupní vklad se studujícím do 26 let

       snižuje o 50%)

 

 

odst. 3.1 a)

  odst. 3.1 b)

3.2

 

 

 

 

 

Děti a mládež

 

 

 

 

 

a) do 11 let               0%

0 Kč

0 Kč

b) ve věku 12 let      5%

800 Kč

710 Kč

       c) od 13 do 14 let   20%    *)      

          3.200 Kč

2.840 Kč

       d) od 15 do 16 let   30%    *)

          4.800 Kč

4.260 Kč

       e) od 17 do 18 let    40%   *)

            6.400 Kč

5.680 Kč

*) vstupní vklad vč. ročního členského klubového příspěvku v roce vstupu - u vstupujícího člena mladšího 18 let

    s HCP max. 5, činí 1.000 Kč (podmínkou je vznik členství v PGCOV se statusem členství domovského)

Bližší podrobnosti k jednotlivým položkám, včetně platebních podmínek, upravuje klubová směrnice číslo 1.

Příloha číslo 1a  klubové směrnice číslo 1

Podmínky a pravidla pro podání žádosti o zrušení členství v PGCOV se současným doporučením k přijetí člena nového

    Tato pravidla upravují postup pro uplatnění práva členů PGCOV požádat o ukončení svého členství v klubu jeho zrušením s podmínkou, že prezídium klubu schválí jimi doporučenou fyzickou osobu starší 18 let k přijetí za člena PGCOV na základě úhrady vstupního vkladu ve výši stanovené dle bodu 4.3.4 klubové směrnice č. 1, resp. bodu 3.1 písm. e) Registrační poplatek přílohy č. 1 k této směrnici.

    Využít výše uvedeného práva ke zrušení svého členství v PGCOV  a doporučit k přijetí jinou fyzickou osobu, s povinností úhrady vstupního vkladu sníženého pouze na hodnotu Registračního poplatku, může pouze člen starší 18 let.

    O ukončení svého členství v PGCOV jeho zrušením člen žádá písemně, a to vyplněním tiskopisu „Žádost o zrušení členství a doporučení člena nového“ (dále jen „Žádost“) v jeho části Bod 1 – Zrušení členství …, který tvoří přílohu těchto pravidel. Žádost o zrušení členství musí být podepsána žádajícím členem úředně ověřeným podpisem a poštovně doručena na adresu klubu – Dolní 412, Šilheřovice, 747 15. V případě osobního doručení „Žádosti o zrušení členství …“ na recepci hřiště v Šilheřovicích, je možno ověření podpisu provést zaměstnancem recepce hřiště, generálním sekretářem klubu nebo jím pověřeným zaměstnancem při jejím doručení.

    V „Žádosti“ člen PGCOV uvede v její části Bod 2 – Přijetí za člena ….  informace o fyzické osobě, kterou doporučuje do PGCOV přijmout. Správnost uvedených informací stvrzuje svým podpisem k přijetí do PGCOV doporučená osoba.

    Řádně vyplněnou „Žádost“ po jejím doručení projedná prezídium klubu a stanoví výši ročních členských příspěvků ČGF, TJO a PGCOV, které bude povinen žadatel o přijetí ke dni svého přijetí uhradit. Přitom příspěvky ČGF a TJO budou stanoveny podle pravidel těchto spolků a roční členský příspěvek PGCOV pak bude stanoven dle Přílohy č. 1 směrnice č. 1, a to ve výši odpovídající příslušné kategorii vstupujícího člena snížené o hodnotu ročního členského klubového příspěvku uhrazenou ke dni projednání „Žádosti“ členem žádajícím o zrušení svého členství. Minimální hodnota ročního členského klubového příspěvku vstupujícího člena je přitom nula.

    O výsledku projednání „Žádosti“ budou žadatel o zrušení svého členství i žadatel o přijetí prezídiem informováni. V případě jejího schválení bude žadatel o přijetí současně vyzván k provedení úhrady Registračního poplatku a příslušných ročních členských příspěvků. Ve výzvě k úhradě bude mimo informace o stanovení její výše i informace o možném způsobu jejího provedení. Po provedení bezezbytkové úhrady bude v databázi členské základny PGCOV a na serveru ČGF provedeno zrušení členství žadatele o jeho zrušení a současně provedena i registrace člena nového.

    Veškerá jednání či ujednání mezi stávajícím a budoucím členem a s nimi související vzájemná plnění jsou věcí pouze dotčených osob a klub není oprávněn do těchto vztahů vstupovat a není ani odpovědný za řešení případných nesrovnalostí či následně vzniklých sporů.

 

Příloha číslo 2 klubové směrnice číslo 1 Formulář k převodu nároků na úlevy mezi členy klubu

Já níže uvedený převodce, převádím v souladu s klubovou směrnicí č. 1, své nároky na úlevy od placení ročních klubových členských příspěvků a poplatků převyšující mou povinnost, na níže uvedené/ho nabyvatele – rodinného příslušníka, což stvrzuji svým podpisem.

 

Převodce

 

 

jméno a příjmení, titul

 

registrační číslo ČGF

006-

 

seznam uplatňovaných nároků na úlevy + popis (identifikace) úlevy                                                                                                                                částka

 

1.

 

2.

 

3.

 

součet nároků na úlevy:

 

roční klubový členský příspěvek převodce (-):

 

poplatky za tréninkovou přípravu převodce (-):

 

částka k převodu na nabyvatele:

 

Úlevy za reprezentaci klubu nerozepisujte jednotlivě, ale uvádějte jejich součet.

 

 

 

dne:                 podpis převodce        

(zákonného zástupce u členů mladších 18 let)

 

nabyvatel/é

(jméno a příjmení, titul):

registrační číslo ČGF

převedená úleva ve výši

podpis nabyvatele (zákonného zástupce) = souhlas s nabytím úlevy

 

006-

 

 

 

006-

 

 

 

006-

 

 

celkem = kontrolní součet:

 

 

kontroloval:                                                                                              schválil:

(zaevidoval)

 

 

 

Příloha číslo 3 klubové směrnice číslo 1 Motivační program pro členy klubu do 18 let

 1. Úvod

Motivační program se vztahuje na členy klubu do 18 let, bez rozlišení zda mají domovské či nedomovské členství. Těmto členům je umožněno placení vstupních vkladů ve splátkách, jejichž výše je závislá na věku při jejich vstupu, statutu nabývaného členství

(viz odstavec 3.1  Přílohy číslo 1, směrnice číslo 1) a jejich dosažené výkonnosti hodnocené podle tohoto motivačního programu.   

Motivační program se skládá ze dvou částí: 

 1. první splátka vstupních vkladů zvýhodněná podle věku při vstupu (viz odstavec 3.2 Přílohy číslo 1, směrnice číslo 1),
 2. ostatní splátky vstupních vkladů zvýhodněné podle výsledků kontroly HCP výkonnosti.
 3. Kontrola HCP výkonnosti

K 15. říjnu každého roku je prováděna kontrola výkonnosti u členů, kteří dovrší v daném roce 12, 14, 16 nebo 18 let. Kontrole HCP výkonnosti členů klubu do 18 let nepodléhají členové v daném roce do klubu přijatí.

Parametry výkonnostních HCP limitů jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Při každé kontrole mohou nastat 3 situace:

 1. nesplnění vyššího HCP limitu znamená splátku vstupního vkladu resp. doplatek podle varianty a)
 2. splnění vyššího HCP limitu a současně nesplnění nižšího HCP limitu znamená splátku vstupního vkladu resp. doplatek podle varianty b)
 3. splnění nižšího HCP limitu znamená úplnou úlevu od splátky vstupního vkladu v daném kontrolním roce

 

věk

(ročník)

HCP limit

doplatek

vstupního

vkladu

varianta

chlapci

dívky

12 let

a)

36,0

36,0

10%

b)

24,0

26,0

           5%

14 let

a)

24,0

26,0

10%

b)

12,0

16,0

 5%

16 let

a)

12,0

16,0

10%

b)

6,0

10,0

 5%

18 let

a)

6,0

10,0

10%

b)

3,0

6,0

5%

Výše splátky resp. doplatku vstupního vkladu se vypočítá procentuálně z platného vstupního vkladu (viz odstavec 3.1 Přílohy číslo 1, směrnice číslo 1) a je splatný do 30.11. kalendářního roku ve kterém byla kontrola HCP výkonnosti provedena.

Změny HCP limitů, provedené prezídiem klubu v období po přijetí člena, jsou ode dne jejich účinnosti součástí podmínek pro jeho přijetí.